Vés al contingut

Política de privacitat

ELYSIUS EUROPA, S.L. (amb la seva marca comercial STELAE) respecta la legislació vigent en matèria de protecció de dades personals, la privacitat dels usuaris i el secret i seguretat de les dades de conformitat amb el que s'estableix en la legislació aplicable en matèria de protecció de dades, i aplica les mesures tècniques i organitzatives apropiades a fi de garantir i poder demostrar que el tractament de dades dels quals STELAE. és responsable, compleix amb la referida normativa.

 

Les dades personals només seran obtinguts per STELAE. per al seu tractament, quan siguin adequats, pertinents i no excessius en relació amb l'àmbit i les finalitats determinades, explícites i legítimes per a les quals s'hagin obtingut. Per a accedir als continguts de les pàgines web de STELAE, l'usuari ha de ser major d'edat. L'Usuari manifesta que les dades facilitades són certs i correctes, i es compromet a comunicar a STELAE els canvis que es produeixin en aquests.

 

Per això, STELAE informa els usuaris de tots els extrems relacionats amb la seva política de privacitat i accés a les dades personals:

 

  1.  Responsable del tratamiento

El responsable del tratamiento de los datos es ELYSIUS EUROPA, S.L., sociedad matriz de STELAE con domicilio social en C/Saragossa 6, 08830 Sant Boi de Llobregat, Barcelona, N.I.F. B-63.230.759.

Datos de contacto: 900 230 238

 

2. Quina informació recollim

Recollim diferents categories d'informació personal, les quals poden incloure:

Dades identificatives: nom, cognoms i número d'identitat/passaport.Dades de contacte: adreça de correu electrònic, adreça postal i telèfon Dades econòmiques i bancàries, necessaris per a la correcta prestació del servei.Dades de l'historial de navegació: adreça IP, pàgines web visitades i país des del qual es realitza la connexió.

Aquesta informació personal es recull de diverses formes, entre les quals s'inclouen:

Quan ens remets informació personal de manera activa, per exemple, quan et registres per a contractar els nostres serveis. També quan realitzes algun tipus de consulta/contacto utilitzant la nostra web.A través de les cookies, recollim automàticament una certa informació personal sobre tu quan visites els nostres portals.

 

3. Quina informació recollim

  • Recollim diferents categories d'informació personal, les quals poden incloure:
  • Dades identificatives: nom, cognoms i número d'identitat/passaport.Dades de contacte: adreça de correu electrònic, adreça postal i telèfon Dades econòmiques i bancàries, necessaris per a la correcta prestació del servei.Dades de l'historial de navegació: adreça IP, pàgines web visitades i país des del qual es realitza la connexió.
  • Aquesta informació personal es recull de diverses formes, entre les quals s'inclouen:
  • Quan ens remets informació personal de manera activa, per exemple, quan et registres per a contractar els nostres serveis. També quan realitzes algun tipus de consulta/contacto utilitzant la nostra web.A través de les cookies, recollim automàticament una certa informació personal sobre tu quan visites els nostres portals.

 

4. Legitimació

La base legal per al tractament de les dades és:

a. Article 6.1.a del RGPD - Consentiment de l'interessat

Els interessats poden atorgar el seu consentiment a través de formularis de recollida de dades, fent clic en els botons d'acceptació o marcant caselles, responent a correus electrònics o realitzant qualsevol altra clara acció afirmativa.

Els interessats podran revocar el seu consentiment en qualsevol moment, tal com es detalla en l'Apartat 8. En qualsevol cas, la retirada del consentiment no afectarà la licitud dels tractaments efectuats amb anterioritat.

b. Article 6.1.b del RGPD - Relació contractual

La negativa a facilitar les dades personals que STELAE sol·liciti podria tenir com a conseqüència la impossibilitat de celebrar o mantenir aquest contracte.

c. Article 6.1.c del RGPD - Obligació legal

STELAE necessita tractar les dades personals sol·licitades per a complir amb les seves obligacions legals contractuals.

En qualsevol moment es podrà exercir el dret a retirar el consentiment, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

 

4. Terminis de conversa

Les dades derivades de l'execució de servei es conservaran mentre es mantingui la relació contractual que hàgim establert, per a poder gestionar-la adequadament i no existeixi una sol·licitud de supressió per part de l'interessat. Una vegada finalitzada aquesta relació, haurem de conservar les dades degudament bloquejades durant un període addicional en què poguessin existir qualssevol responsabilitats legals derivades de serveis facilitats o dels tractaments realitzats.

 

6. Comunicació i/o cessió de les dades personals

(i) Entitats del Grup: Podem compartir les seves dades personals amb les entitats pertanyents al grup ELYSIUS EUROPA, S.L., empresa matriu i/o subsidiessis, per a les finalitats previstes en aquesta Política de Privacitat.

L'informem a més específicament, que les entitats del grup ELYSIUS EUROPA, S.L. comparteixen amb diferent grau d'integració, serveis comuns informàtics i de prestacions de serveis de comptabilitat, gestió de personal i nòmines, entre altres, amb la finalitat d'aprofitar les sinergies existents, optimitzar recursos i oferir un millor servei als clients.

 

(ii) Altres Entitats: Les dades personals podran ser així mateix comunicats a altres empreses relacionades amb els serveis funeraris, com:

asseguradores o mutualidadesempresas d'enviaments i mensajeríacolaboradores i prestadors de serveis, com ara, a títol merament enunciatiu i sense caràcter limitatiu empreses de, advocats, auditors, consultors, especialistes en tràmits de gestoria, entitats financeres, i altres proveïdors i professionals

els qui tractaran les dades personals com a encarregats del tractament en nom i per compte del responsable, amb la finalitat de garantir els serveis prestats per aquest responsable en l'execució del contracte o servei, complir amb les obligacions derivades de la normativa aplicable, en interès legítim i/o conforme el consentiment prestat en el seu cas.

 

7. Transferències internacionals

STELAE no realitza transferències internacionals de cap de les seves dades i tractem les seves dades dins de l'Espai Econòmic Europeu i, amb caràcter general, contractem prestadors de serveis situats també dins de l'Espai Econòmic Europeu (EEE) o en països que han estat declarats amb un nivell adequat de protecció.

 

8. Drets dels interessats

L'usuari té dret a:

Dret d'accés: Sol·licitar l'accés a les seves dades personals que s'estan tractant i rebre aquesta informació per escrit pel mitjà sol·licitat.

Dret de rectificació: Sol·licitar la rectificació de les dades personals inexactes o, en el seu cas, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessaris per a la finalitat pels quals van ser recollits.

Dret de limitació del tractament: Sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades.

Dret d'oposició: oposar-se al tractament de les seves dades personals quan escaigui, i en aquest cas es deixaran de tractar les seves dades excepte per motius legítims.

Dret de portabilitat: dret a la portabilitat de les seves dades personals quan el tractament estigui basat en un consentiment i s'efectuï per mitjans automatitzats. Les dades es lliuraran de forma estructurada, ús comú i lectura mecànica.

Dret de supressió “a l'oblit”: dret a retirar el consentiment prestat i que les teves dades siguin eliminades.dret a reclamar davant l'agència espanyola de protecció de dades.

L'usuari pot exercitar els drets anteriorment indicats a través de la següent adreça de correu postal o electrònica, havent d'acreditar en qualsevol cas i de manera prèvia la seva identitat:

Att. departament responsable Protecció de Dades

c/ Saragossa, 6

08830 sant boi del llobregat.

 

També serà vàlida la comunicació realitzada per l'usuari a l'adreça de correu electrònic: protecciondatos@stelaeservices.com

 

STELAE li assegura la confidencialitat de les seves dades personals i li garanteix la seguretat d'aquests, adoptant les mesures necessàries per a evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat.

El lliurament de dades personals és absolutament voluntària per a l'Usuari, si bé la manca de facilitar determinades dades o preguntes que poguessin formular-se en els processos de registre o en els diferents formularis electrònics que se li presentin a l'Usuari, pot provocar la impossibilitat d'accés a determinats serveis per a la prestació dels quals és imprescindible disposar de les dades de caràcter personal, en tal cas STELAE informarà del caràcter obligatori i/o necessari de facilitar les dades personals per al funcionament del servei.

 

9. Seguretat

STELAE li assegura la confidencialitat de les seves dades personals i li garanteix la seguretat d'aquests, adoptant les mesures necessàries per a evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat.

 

10. Canvis en la política de privacitat

STELAE Es reserva el dret de revisar aquesta Política de Privacitat sense previ avís, sempre que resulti necessari, per exemple, amb motiu de la publicació de noves normes o criteris o la realització de nous tractaments.