Vés al contingut

Termes i condicions

Els presents Termes i Condicions Generals (d’ara endavant, els “TiCG”) regulen la descàrrega, accés, navegació i ús per part dels usuaris finals empleats de les empreses (d’ara endavant, els “Usuaris”) que contracten els serveis de ELYSIUS EUROPA, S.L. (d’ara endavant, STELAE) del lloc web (d’ara endavant, el “Lloc web”) de STELAE. 


Els presents TiCG estan dirigits als usuaris que naveguin en el Lloc web de STELAE i contractin els serveis que s’ofereixen a través del mateix (d’ara endavant, els “Usuaris”).

Les dades de STELAE són les següents:
•    Denominació social: ELYSIUS EUROPA, S.L.
•    Domicili: C/Saragossa, núm. 6, 08830, Sant Boi de Llobregat (Barcelona)
•    Número de N.I.F: B-63230759
•    E-mail de contacte: protecciondatos@altima-sfi.com
 
A.    Acceptació dels termes i condicions
Mitjançant l’acceptació dels TiCG, els Usuaris es comprometen a actuar en tot moment de conformitat amb les disposicions establertes en el clausulat del present text legal. En cas de no estar d’acord amb tot o part d’aquests TiCG, els Usuaris han d’abstenir-se d’instal·lar i utilitzar el Lloc web.
El servei prestat en aquesta Plataforma es regeix per: (i) aquests Termes i Condicions Generals; (ii) Condicions Particulars que, si s’escau, puguin publicar-se en el Lloc web; (iii) les lleis vigents aplicables, regulacions sectorials i els criteris i pràctiques generals.
En acceptar els presents TiCG, els Usuaris manifesten ser majors de 18 anys i tenir capacitat plena per entendre i acceptar el contingut d’aquests TiCG i de la naturalesa dels serveis que contracten a través del Lloc web.
STELAE es reserva el dret a modificar la presentació, configuració i contingut del Lloc web, així com les condicions requerides per al seu accés i/o utilització. L’accés i utilització dels continguts i serveis després de l’entrada en vigor de les seves modificacions o els canvis en les condicions suposen l’acceptació d’aquests.
 
1.1    Acceptació de les condicions particulars 
L’accés a determinats continguts i la utilització dels serveis podrien trobar-se sotmesos a determinades condicions particulars, que, segons els casos, substituiran, completaran i/o modificaran els presents TiCG i, en cas de contradicció, prevaldran els termes de les condicions particulars sobre les Condicions Generals.
Abans d’utilitzar, i/o sol·licitar aquests serveis específics oferts a través del Lloc web de STELAE, els Usuaris hauran de llegir atentament les condicions particulars creades, en el seu cas, per STELAE. La utilització, reserva i/o sol·licitud d’aquests serveis específics, implica l’acceptació de les condicions particulars que els regulin en la versió publicada per STELAE en el moment en què es produeixi aquesta utilització, reserva i/o contractació a través del Lloc web.

 

B.    Informació i objecte
Anomenem “Usuaris” del Lloc web a tota persona que contracti els serveis oferts per STELAE en el seu Lloc web. Per al correcte accés i ús del Lloc web, cada Usuari haurà de completar el formulari de contacte/contractació habilitat en el Lloc web amb les dades i informació que li sigui sol·licitada, així com també haurà d’acceptar els TiCG juntament amb totes les altres polítiques i principis que regeixen el Lloc web.
Concretament, l’objecte del Lloc web de STELAE és prestar serveis de cremació directa sense presència en els territoris de Catalunya i les Illes Balears (d’ara endavant, els “Serveis”).

 

C.    Contractació de Serveis a través del Lloc web
Per a la contractació dels Serveis, l’Usuari haurà de completar el formulari de contractació amb les dades sol·licitades relatives a nom, cognoms, telèfon, e-mail i si la persona per a la qual es contracten els serveis ha mort o no. Un cop completat el referit formulari, la persona que ho ha completat quedarà registrada en el Lloc web STELAE, ostentant la condició d’Usuari d’aquesta.
En aquest sentit, i per a poder quedar registrat en el Lloc web i que la contractació dels Serveis es processi correctament per part de STELAE, totes les dades i informació que se li sol·licitin a través del formulari haurà de ser completat per part de l’Usuari de manera exacta, completa i verídica i haurà de mantenir-les actualitzades. 
Una vegada l’Usuari hagi contactat a STELAE a través d’aquest formulari de contractació dels Serveis, STELAE es posarà en contacte amb l’Usuari a través de trucada telefònica i en el termini màxim de 2 hores, en cas que la contractació dels Serveis estigui dirigida a una persona difunta. Una vegada finalitzada la trucada, STELAE enviarà un e-mail a l’Usuari confirmant els Serveis que l’Usuari ha indicat que necessitaria. 
Per als casos en els quals la persona a la qual vagi dirigida la contractació dels Serveis no hagi mort encara, STELAE es posarà en contacte amb l’Usuari a través de videotrucada. Després de la finalització d’aquesta videotrucada, STELAE enviarà un correu electrònic de consulta on es concretin els Serveis que ofereixen i altra informació que pogués precisar l’Usuari en relació amb els mateixos i amb STELAE.
Els TiCG, així com les Polítiques de Privacitat i/o informacions sobre el Lloc web s’apliquen a tots els Usuaris del Lloc web des del primer moment en el qual queden registrats en aquest. Els presents TiCG tenen caràcter obligatori, vinculant i apliquen a totes les activitats realitzades en el Lloc web. Si els Usuaris no accepten de forma total els presents TiCG i les Polítiques de Privacitat, no podran utilitzar el Lloc web. 

 

D.    Descripció detallada dels Serveis de STELAE
El Lloc web de STELAE ha estat desenvolupat amb la finalitat de proveir un Servei de cremació directa prestat per STELAE a Catalunya i les Illes Balears, que ofereix:

 • la incineració del difunt sense presència de familiars i afins en un termini de temps d’entre 48 i 72 hores, i el lliurament de les cendres als familiars en un termini inferior a 96 hores des del dia en què es va realitzar la incineració de la persona morta.

És important subratllar que aquest Servei de cremació directa no ofereix el lliurament de fèretre ni la decisió del crematori, ni la preparació de tot el procés, havent de ser aquests Serveis addicionals contractats a part per l’Usuari. No obstant l’anterior, l’Usuari podrà triar entre els següents Serveis que millor s’adaptin a les seves necessitats i que es detallen a continuació:


A.    STELAE SOFT
Serveis: recollida, trasllat i incineració, urna eco-paper, custòdia i enviament de l'urna, a més d'atenció psicològica telefònica gratuïta. Preu del servei: 1.475€


B.    B. STELAE COMFORT
Inclou els serveis STELAE SOFT més millora de l'urna (metàl·lica) i gestoria legal per a tràmits post defunció. Preu del servei: 1.600€


C.    C. STELAE ELITE
Inclou els serveis STELAE COMFORT més urna biodegradable, fèretre millorat i comiat del difunt previ a la incineració. Preu del servei: 1.995 €


Ús del Lloc web 
L’Usuari s’obliga així mateix a abstenir-se d’utilitzar el Lloc web amb finalitats o efectes il·lícits o contraris a l’establert en els TiCG.
L’Usuari, en utilitzar el Lloc web, accepta i entén que STELAE pugui conservar el seu contingut durant el temps que necessiti per a completar aquells propòsits pels quals van ser recopilats.
Si l’Usuari tingués coneixement de l’existència d’algun contingut il·lícit, il·legal, contrari a les lleis o que pogués suposar una infracció de drets de propietat intel·lectual i/o industrial, haurà de notificar-ho immediatament a STELAE perquè aquesta pugui procedir a l’adopció de les mesures oportunes.


Queda expressament prohibida la utilització del Lloc web per a finalitats diferents dels recollits en els presents TiCG. Per tant, STELAE no es responsabilitza per un ús o manipulació inadequat del Lloc web.
El Lloc web pot proporcionar accés a multitud de textos, gràfics, dibuixos, dissenys, codis, programari, fotografies, imatges, expressions i informacions pertanyents a STELAE o a tercers als quals l’Usuari pot tenir accés. L’Usuari assumeix la responsabilitat de l’ús del Lloc web i es compromet a fer un ús lícit, diligent, honest i correcte de quanta informació o continguts tingui accés a través del Lloc web, tot això sota els principis de la bona fe i respectant en tot moment  la legalitat vigent i els presents TiCG. 


Amb caràcter enunciatiu, però no limitatiu, els Usuaris no hauran de:

 1. Registrar-se o comunicar dades que no siguin veritables, exactes, completes i/o actualitzades, ni accedir al Lloc web utilitzant el nom, dades identificatives o suplantar a qualsevol persona o identitat. Així mateix, l’Usuari es fa responsable de comunicar a STELAE qualsevol modificació i/o variació de qualsevol de les dades comunicades a STELAE.
 2. Provocar ni maliciosa ni intencionadament danys o perjudicis que puguin menyscabar o alterar el Lloc web, ni tampoc introduirà, ni difondrà virus informàtics que puguin produir alteracions no autoritzades dels continguts o sistemes integrants del Lloc web. L’Usuari no haurà d’escanejar o posar a prova la vulnerabilitat de qualsevol sistema o xarxa de STELAE, o infringir qualsevol mesura de seguretat o autenticació, així com tractar de desxifrar o desencadellar el programari utilitzat per STELAE per a oferir els serveis a través del Lloc web.
 3. Utilitzar el Lloc web amb finalitats fraudulentes, o relacionats amb delictes penals o activitats il·lícites de cap mena.
 4. Reproduir, copiar, distribuir, transformar o modificar la informació i els continguts allotjats en el Lloc web, tret que compti amb l’autorització del titular dels corresponents drets.
 5. Utilitzar el Lloc web per a enviar, usar o reutilitzar material que contingui informació il·legal, ofensiva, pornogràfica, abusiva, indecent, difamatòria, obscena o amenaçadora de cap mena, o que suposi una violació de drets d’autor, marques registrades o confidencialitat, privacitat o qualsevol altre dret, o d’una altra manera sigui injuriosa o censurable per a terceres parts, o el contingut de les quals contingui virus informàtics, propaganda política, contingut publicitari i, en general, qualsevol mena de molèstia o inconvenient innecessari.
 6. Descarregar, enviar o distribuir de qualsevol altra forma continguda o aplicacions que puguin vulnerar qualsevol legislació en vigor o que suposin infringir qualsevol dret de qualsevol part.
 7. Promoure o fomentar que tercers duguin a terme qualssevol de les pràctiques anteriors o contribueixin a això. 
 8. Enviar i/o pujar:
  1. Material difamatori per a qualsevol persona.
  2. Qualsevol material obscè, ofensiu, difamatori.
  3. Qualsevol material sexualment explícit.
  4. Qualsevol material que promogui la violència.
  5. Qualsevol material que promogui la discriminació per motius de raça, sexe, religió, nacionalitat, discapacitat, orientació sexual o edat.
  6. Qualsevol dret d’autor, dret de bases de dades o marca comercial de qualsevol altra persona.
  7. Els drets de privacitat de qualsevol altra persona.
  8. Les dades personals d’una altra persona, tret que s’asseguri que aquesta persona hagi consentit a obligar-se pels presents TiCG.
  9. Qualsevol material que promogui qualsevol activitat il·legal
  10. Amenaces, abusos, o invasió de la privacitat d’una altra persona.
  11. Contingut que causi molèsties, inconvenients o ansietat innecessària.
  12. Assetjaments, molèsties, o contingut que avergonyeixi, alarmi o molesti a qualsevol altra persona. 
  13. Contingut pel qual se suplanti la identitat d’una altra persona.

En aquest sentit, STELAE tindrà dret a investigar i denunciar qualsevol de les conductes esmentades d’acord amb la Llei, així com a col·laborar amb les autoritats en la investigació d’aquestes actuacions.

 

D.    Drets de propietat intel·lectual i industrial
El Lloc web, incloent-hi a títol enunciatiu, però no limitatiu, la seva programació, edició, compilació i altres elements necessaris per al seu funcionament, els dissenys, logotips, marques, textos i/o gràfics són propietat de STELAE.
Els Usuaris reconeixen que la reproducció, modificació, distribució, comercialització, descompilació, desencadellat, utilització de tècniques d’enginyeria inversa o de qualsevol altre mitjà per a obtenir el codi font, transformació o publicació de qualsevol resultat de proves de referències no autoritzades de qualsevol dels elements i utilitats integrades dins del desenvolupament constitueix una infracció dels drets de propietat intel·lectual de STELAE, obligant-se, en conseqüència, a no realitzar cap de les accions esmentades. 
Tots els continguts del Lloc web es troben degudament registrats i protegits per la normativa de Propietat Intel·lectual i Industrial, així com preceptivament inscrita en els registres públics corresponents. Independentment de la finalitat per a la qual fossin destinats, la reproducció total, parcial, ús, explotació, distribució i comercialització requereix en tot cas de l’autorització prèvia, expressa i per escrit per part de STELAE.


Els dissenys, logotips, textos i/o gràfics aliens a STELAE i que poguessin aparèixer en el Lloc web, pertanyen als seus respectius propietaris, sent ells mateixos responsables de qualsevol possible controvèrsia que pogués suscitar-se respecte a aquests.
Els tercers titulars de drets de propietat intel·lectual i industrial sobre fotografies, logotips i qualssevol altres símbols o continguts inclosos en el Lloc web han concedit les corresponents autoritzacions per a la seva reproducció, distribució i posada a disposició del públic.


4.1    Aplicacions de tercers
En cas que els Serveis de STELAE arribessin a estar integrats amb aplicacions, llocs web i serveis de tercers (Aplicacions de Tercers) per a poder posar a disposició dels Usuaris els seus productes, serveis i continguts, els Usuaris hauran de tenir en compte que aquestes Aplicacions de tercers poden tenir els seus propis Termes i Condicions d’ús i Polítiques de Privacitat i, per tant, hauran de regir-se per aquestes pel que fa a l’ús que els Usuaris hi facin. Els Usuaris entenen i accepten que STELAE no es responsabilitza del comportament, característiques o contingut de les Aplicacions de Tercers que poguessin emprar-se en el Lloc web.

 

E.    Condicions econòmiques aplicables als Clients
Tots els preus corresponents a cada Servei apareixen detallats al Lloc web, expressats en Euros (i inclouen l’IVA) i podran ser susceptibles de modificació per STELAE.
Els mètodes de pagament aplicables seran els acceptats en el Lloc web.

 

F.    Dret de desistiment
L’Usuari tindrà el dret a desistir del Contracte durant el període de temps de 14 dies des del moment de la contractació dels Serveis, sempre que els Serveis no hagin començat a ser executats per STELAE, i en aquest cas resultarà d’aplicació l’excepció recollida en l’article 103 – “Excepcions als drets de desistiment”, apartat a), del Reial decret legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries (“Llei de Consumidors i Usuaris”):
“La prestació de serveis, una vegada el servei hagi estat completament executat, i si el contracte imposa al consumidor o usuari una obligació de pagament, quan l’execució hagi començat, amb previ consentiment exprés del consumidor o usuari i amb el coneixement per la seva part que, una vegada l’empresari hagi executat íntegrament el contracte, haurà perdut el seu dret de desistiment.”

 

G.    Responsabilitat i garanties 
A títol enunciatiu STELAE no es responsabilitza de:
i.    La satisfacció de les necessitats o exigències personals de l’Usuari en relació amb els Serveis contractats a través del Lloc web.

ii.    Els danys directes o indirectes i/o intangibles, incloent-hi les lesions personals sofertes a conseqüència d’un mal ús del Lloc web.

iii.    La pèrdua de reputació, imatge, o dades, que puguin ocórrer durant l’ús del Lloc web.

iv.    La falta de disponibilitat, manteniment i funcionament efectiu del Lloc web, excloent, en la mesura permesa per la legislació vigent, qualsevol responsabilitat per danys i perjudicis de tota naturalesa que pugui ser fruit de la falta de disponibilitat o de continuïtat del funcionament del Lloc web.

v.    Qualsevol defecte, error o problema de funcionament del Lloc web.

STELAE es reserva el dret d’admissió i exclusió de qualsevol Usuari del seu Lloc web a la seva lliure elecció. En concret, qualsevol Usuari que no compleixi les normes contingudes en el present condicionat o realitzi un ús inapropiat del Lloc web podrà ser exclòs d’aquest.
STELAE es reserva el dret de (i) eliminar, suspendre, editar o modificar el contingut del Lloc web a la seva discreció, en qualsevol moment, sense previ avís i per qualsevol motiu, i (ii) eliminar, suspendre o bloquejar qualsevol ús que faci l’Usuari del Lloc Web. 
STELAE també es reserva el dret de llegir, preservar, revelar i accedir a qualsevol informació que consideri raonablement necessària per (i) complir amb la legislació aplicable o qualsevol requeriment o sol·licitud judicial o governamental, (ii) fer complir els presents TiCG, incloent-hi la investigació de potencials infraccions a aquests, (iii) detectar, prevenir o gestionar problemes de frau, seguretat o tècnics, (iv) respondre a sol·licituds d’assistència a l’Usuari, o (v) protegir els drets, propietat o seguretat de STELAE i els seus usuaris. 
No obstant això, STELAE declara que ha adoptat totes les mesures necessàries, dins les seves possibilitats i estat de la tecnologia, per garantir el funcionament del Lloc web i evitar l’existència i transmissió de virus i altres components nocius als Usuaris.

 

H.    Suspensió i cancel·lació dels Serveis 
STELAE podrà suspendre temporalment i sense previ avís, l’accessibilitat al Lloc web amb motiu d’operacions de manteniment, reparació, actualització o millora. 
Especialment, STELAE es reserva el dret a eliminar, limitar o impedir l’accés a la seva Plataforma quan sorgeixin dificultats tècniques per fets o circumstàncies alienes a STELAE que, segons el seu criteri, disminueixin o anul·lin els nivells de seguretat estàndards adoptats pel funcionament adequat del Lloc web. 
STELAE no es responsabilitza de la falta de disponibilitat, manteniment i funcionament efectiu del Lloc web excloent, en la mesura màxima permesa per la legislació vigent, qualsevol responsabilitat per danys i perjudicis de tota naturalesa que es puguin ocasionar per la falta de disponibilitat o continuïtat del funcionament del Lloc web. 
STELAE tampoc assumeix la responsabilitat per cancel·lació o suspensió de serveis en el Lloc web per causes que no els sigui imputable. En tot cas, STELAE es compromet a solucionar els problemes que puguin sorgir i oferir tot el suport necessari a l’Usuari per arribar a una solució ràpida i satisfactòria de la incidència. 

Força major
STELAE no es responsabilitza dels casos de força major, entesos com ara la fallada, suspensió o interrupció dels serveis o utilització del Lloc web, a conseqüència de bloqueig de la xarxa d’Internet, accions o omissions de terceres persones, o qualssevol altres causes o circumstàncies independents de la voluntat de STELAE que impedeixin la utilització normal del Lloc web.

 

I.    Enllaços
El Lloc web pot contenir enllaços que permetin a l’Usuari accedir a plataformes o llocs web de tercers. STELAE no assumeix cap responsabilitat pel contingut, informacions o serveis que poguessin aparèixer en aquestes plataformes, que s’entendran oferts exclusivament amb caràcter informatiu per part de STELAE, i que en cap cas impliquen relació, acceptació o cap suport entre STELAE i les persones o entitats titulars de tals continguts o titulars dels llocs on es trobin. 
 En aquests casos, STELAE no serà responsable d’establir els Termes i Condicions Generals i particulars a tenir en compte en la utilització, prestació o contractació d’aquests serveis per tercers i, per tant, no podrà ser considerat responsable d’aquests.
STELAE no té facultat ni mitjans humans ni tècnics per conèixer, controlar ni aprovar tota la informació, continguts, productes o serveis facilitats per altres pàgines web a les quals es puguin establir enllaços des del Lloc web. En conseqüència, STELAE no podrà assumir cap tipus de responsabilitat per qualsevol aspecte relatiu a les pàgines web a les quals es poguessin establir un enllaç des del Lloc web, en concret, a títol enunciatiu i no taxatiu, sobre el seu funcionament, accés, dades, informació, arxius, qualitat i fiabilitat dels seus productes i serveis, els seus propis enllaços i/o qualsevol dels seus continguts, en general. 

 

J.    Indemnitat
Els Usuaris mantindran indemne, defensaran i exoneraran a STELAE de tot mal, responsabilitat i cost que pogués sorgir a conseqüència d’una reclamació de tercers contra STELAE, i/o els seus directius i/o representant i/o empleat de qualsevol càrrec, acció o demanda, incloent-hi, però no limitant-se a les despeses legals raonables, que resultin de qualsevol material que ells hagin proporcionat a STELAE mitjançant l’ús indegut dels serveis que STELAE ofereix o en violació d’aquests TiCG. STELAE els notificarà puntualment de qualsevol demanda, acció o procés a través de les dades que ells mateixos hagin subministrat al moment de l’alta en els serveis que el Lloc web de STELAE ofereix.

 

K.    Durada, salvaguarda i modificacions
S’entenen com a vigents les condicions que estiguin publicades en el moment en el qual l’Usuari accedeixi al Lloc web de STELAE.
Si alguna disposició dels presents TiCG es declarés inaplicable o invàlida, aquesta disposició serà limitada o eliminada en la mínima mesura necessària perquè les restants condicions i obligacions romanguin en ple vigor i efecte i d’obligat compliment.
STELAE podrà suprimir, modificar o substituir els continguts del present document en qualsevol moment, publicant o enviant una notificació a través del Lloc web o per correu electrònic, sense possibilitat per part de l’Usuari d’exigir cap indemnització.

 

L.    Protecció de dades
STELAE respecta la privacitat dels seus Usuaris i s’assegurarà que les dades personals es processin d’acord amb la legislació vigent.
Si desitja obtenir més informació sobre la política de privacitat de STELAE, visiti el següent enllaç: https://stelaeservices.com/ca/politica-privacitat 

 

M.    Idioma
STELAE pot traduir els presents Termes i Condicions o qualsevol altra política que pugui ser publicada en el Lloc web. La versió en espanyol serà la que prevalgui en cas de conflicte amb altres traduccions.

 

N.    Llei aplicable i jurisdicció
Per a la resolució de qualsevol discrepància, qüestió o reclamació derivada directament o indirectament de la interpretació o execució dels presents TiCG, les parts renuncien al fur propi que pugui correspondre’ls i se sotmeten a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals de la ciutat del domicili de l’Usuari.
En virtut del que es disposa en el Reglament (UE) núm. 542/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 21 de maig de 2013, relatiu a la resolució de litigis en línia en matèria de consum, STELAE l’informa que, en cas de controvèrsia, els Usuaris residents de la Unió Europea podran acudir a la “Plataforma Online de Resolució de Conflictes” que ha desenvolupat la Comissió Europea, amb la finalitat d’intentar resoldre extrajudicialment qualsevol controvèrsia que es derivi de la prestació de serveis per part de STELAE.
L’Usuari pot accedir a la “Plataforma Online de Resolució de Conflictes” a través del següent enllaç: http://ec.europa.eu/consumers/odr/